Apiaceae (Umbelliferae)
Ainsworthia

Ainsworthia cordata (Jacq.) Boiss. Ainsworthia trachycarpa Boiss.