Scrophulariaceae
Kickxia

Kickxia sieberi (Reichenb.) Dorfl. Kickxia spuria (L.) Dumort.