Asteraceae
Chardinia

Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze Chardinia xeranthimoides Desf.